WEB SİTESİ ÜYE SÖZLEŞMESİ

WEBSİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1.       GİRİŞ

1.1.    İşbu Website Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), Cumhuriyet Caddesi No: 40/3 Elmadağ, İstanbul 34367 adresi merkezli ve 883556 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi’ne (“Fongogo”) ait  www.fongogo.com alan adlı internet sitesi (“Website”, “Websitesi”) üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanılabilmesi amacıyla Website’nin ziyaret edilmesine ve Website’ye üye olunmasına ilişkin kullanım koşullarını düzenlemektedir.  

2.       TANIMLAR

2.1.    İşbu Sözleşme’de aşağıdaki terimler aksi belirtilmediği sürece yanlarında açıklanmış olan anlamlarda kullanılmışlardır.

“Aracı Hizmet Sağlayıcı”

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinde tanımlanan, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelecektir.

“Bağış Projesi”

Proje Sahibi’nin Proje Destekçileri’ne herhangi bir ödül vermeyi taahhüt etmediği ve başta 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen ve Kumbara Modeli’ne uygun olarak da kurgulanabilecek olan Projeler anlamına gelecektir. 

“Başarılı Proje”

Proje Sahibi tarafından belirlenen Proje Hedefi’ne ulaşmış Ödül Projesi veya Bağış Projesi anlamına gelecektir. 

“Başarısız Proje”

Proje Sahibi tarafından belirlenen Proje Hedefi’ne ulaşamamış Ödül Projesi veya Bağış Projesi anlamına gelecektir. 

“FSEK”

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamına gelecektir.

“Gizli Fongogocu”

Proje Destekçisi’nin, ismi diğer Kullanıcılar’a görünmeksizin yalnızca Proje Sahibi tarafından görünecek şekilde destek olmak istediği durumlarda tercih ettiği ve Website’de bu haliyle yer alan sıfat anlamına gelecektir.

“İçerik Sağlayıcı”

 

İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

“İnternet Kanunu”

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

“Kullanıcı Profili”

Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini, resim, yazı, bağlantı ve diğer öğeleri içeren tanıtıcı alan anlamına gelecektir.

“Kullanıcı”

Websitesi’ne erişim sağlayan ve gerekli üyelik bilgilerini Fongogo’ya sağlayarak üye olan kişi anlamına gelecektir.

“Kumbara Modeli”

Proje Destekçileri’nin, Proje Sahipleri’nin Ödül Projesi kapsamında sundukları mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini yahut Bağış Projesi kapsamında düzenli periyotlar ile Proje Sahibi’ne destek olmasını sağlayan Proje modeli anlamına gelecektir. 

“KVKK”

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelecektir.

“Ödeme Sistemi”

Platform aracılığı ile Proje Sahipleri’nden Ödül satın alınırken veya onlara bağış yapılırken Proje Destekçileri’nin kullanacakları ve üye işyeri anlaşması yapan bir kuruluş tarafından sağlanan online ödeme sistemleri anlamına gelecektir.

“Ödül Projesi”

Proje Sahibi’nin, Proje Destekçileri’ne bir Ödül satışı gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği Kumbara Modeli’ne uygun olarak da kurgulanabilecek olan Projeler anlamına gelecektir.

“Ödül”

Bireyler, şirketler ve amaçlarına ulaşmak için ticari işletme işleten STK’lerin Proje Destekçileri’ne, aldıkları destek karşılığında sağladıkları ürün ve/veya hizmet anlamına gelecektir.

“Proje Destekçisi”

Proje Sahibi’ne Platform aracılığıyla destek olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir. Kimi zaman mevzuat uyarınca Tüketici kabul edilebileceklerdir.

“Proje Fonlama Süresi”

Aksi Fongogo tarafından kararlaştırılabilecek olup, Proje Sahibi olan birey ve şirketler’in azami 60 (altmış) gün; STK’lerin azami 90 (doksan) gün olarak belirleyebildikleri, Proje Hedefi’ne ulaşabilmek için gereken süre anlamına gelecektir. 

“Proje Hedefi”

Proje Sahibi’nin Proje Fonlama Süresi içerisinde ulaşmak istediği veya Proje Fonlama Süresi’ne ihtiyaç duymayan Projeler’de (Kumbara Modeli) belirli periyotlar için hedeflediği fon miktarı anlamına gelecektir.

“Proje Sahibi”

Belirli bir hedef için Ödül Projesi veya Bağış Projesi oluşturarak destek toplayan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.

“Proje Sayfası”

Proje Sahibi veya Proje Sahibi’nin tüzel kişi olması durumunda yetkili temsilcisi tarafından oluşturulan ve Proje’ye destek toplamayı amaçlayan Website üzerindeki Proje’ye ait sayfalar anlamına gelecektir.

“Proje”

Proje Sahipleri’nin destek almak amacıyla Website üzerinden oluşturdukları Ödül Projesi ve/veya Bağış Projesi anlamına gelecektir.

“Sözleşme”

İster basılı halde ister Websitesi’nde elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Website Kullanım Sözleşmesi ve Ekleri anlamına gelecektir.

“SPK”

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu anlamına gelecektir.

“STK”

Sivil Toplum Kuruluşu anlamına gelecektir.

“TKHK”

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

“TTK”

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamına gelecektir.

“Tüketici”

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.

“Ya Hep Ya Hiç Politikası”

Proje Sahibi’nin Başarılı Proje halinde toplanan fon miktarını elde edebildiği ve istisnaları 4.4’te belirtilmekle birlikte Başarısız Proje halinde toplanan fon miktarını elde edemeyip Ödeme Sistemi vasıtasıyla Proje Destekçileri’ne iade ettiği politika anlamına gelecektir. 

“Yer Sağlayıcı”

İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

“Ziyaretçi”

Websitesi’ne erişim sağlayan ve Kullanıcı olmayan kişiler anlamına gelecektir.

3.       GENEL KULLANIM KOŞULLARI

3.1.    İşbu Sözleşme’nin Websitesi’ni ziyaret eden (“Ziyaretçi”) ve/veya Proje oluşturmak ya da herhangi bir Proje’ye destek vermek amacıyla Websitesi’ne üye olan gerçek veya tüzel kişiler (“Kullanıcı”, “Üye”) tarafından, Websitesi’nde dolaşım gerçekleştirilmeden, Websitesi’nde yer alan Projeler’e destek verilmeden ve/veya yeni bir Proje oluşturulmadan önce okunması gerekmektedir. Sözleşme’de düzenlenen koşulların Kullanıcı/Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’nin kullanımı derhal sona erdirilmeli, herhangi bir Proje oluşturulmamalı veya var olan herhangi bir Proje’ye destek verilmemelidir. 

3.2.    Kullanıcı ve Ziyaretçi Websitesi’ni ziyaret ederken veya Platform kullanımı başta olmak üzere Fongogo hizmetlerinden faydalanırken işbu Sözleşme’ye uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.    Fongogo tarafından zaman zaman Websitesi’nde yayımlanabilecek güncelleştirmeler işbu Sözleşme’ye dahildir ve Kullanıcı/Ziyaretçi’nin Websitesi’ni kullanmaya ve/veya sunulan hizmetten yararlanmaya devam etmesi; yapılan bu güncelleştirmelerin Kullanıcı/Ziyaretçi tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelir. Fongogo siteye erişim için makul çabayı sağlayacaktır. Bununla birlikte sitenin 7 gün 24 saat açık olmasını taahhüt etmemektedir.

3.4.    Fongogo, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme’yi Websitesi’nden erişilebilir bir link ile yayımlayacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar ve Ziyaretçiler güncellenen şartlara tabi olacaktır. Yenilenen Sözleşme’nin Kullanıcı ve/veya Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Fongogo Websitesi’nin ve Fongogo hizmetlerinin kullanımını sonlandırmaya yetkilidir. Sözleşme’de aleyhe yapılan değişikliklerin Kullanıcı veya Ziyaretçi tarafından en kısa zamanda onaylanması, onaylanmaması halinde ise Fongogo hizmetlerinin kullanımınını sonlandırmaya yetkilidir.

 

4.       PLATFORM

4.1.    Fongogo; çevre, dans, eğitim, turizm, gıda, kültür sanat, sağlık, spor, teknoloji dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair alanlarda projesi olan Proje Sahipleri’nin Projeler’ini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları fonu sağlamak amacıyla çalışan bir pazaryeridir.  Bu bağlamda Fongogo şirketlerin sunmakta oldukları mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin tarafı, kefili ya da garantörü değildir.

4.2.    Ziyaretçiler, Website’ye Üye olarak Kullanıcı haline gelir ve Website üzerinden Proje Sahibi sıfatıyla Projeler’ine gereken fonun toplanabilmesi amacıyla Proje oluşturarak Proje Destekçileri’ne Ödül satışı yapabilir ve Proje Destekçileri’nden bağış toplayabilir. Kullanıcılar ayrıca Proje Destekçisi sıfatıyla var olan bir Proje’ye destek vererek söz konusu Proje Sahibi’nce Ödül olarak sağlanan ürün veya hizmetleri satın alabilir veya Proje Sahibi’nce kendisine taahhüt edilen herhangi bir karşılık olmaksızın Proje’ye ‘bağış’ niteliğinde destekte bulunabilir. Kullanıcılar, tüm bu işlemleri Website üzerinden sunulan servis (“Platform”) aracılığıyla gerçekleştirir. Proje Sahipleri’nin Proje Sayfaları’nı oluşturup, Projeler’ine destek almak için Ödeme Sistemleri’ni kullanabilecekleri ve kampanyalarını yürütebilecekleri Platform, Fongogo tarafından sağlanmaktadır.

4.3.    Platform vasıtasıyla oluşturulabilecek ve/veya destek olunabilecek Projeler ve tabi oldukları kurallar Fongogo’nun değişiklik hakkı saklı kalmak şartıyla aşağıdaki gibidir:

Tablo 1

Proje Türü

Proje Alt Türü

Proje Fonlama Süresi Belirlenip Belirlenmediği


Başarısız Proje Sonuçlarına Tabi Olup Olmadığı

Ödül Projesi

 

Tek Seferlik

Evet

Evet

Kumbara Modeli

Hayır

Hayır

Bağış Projesi

 

Tek Seferlik

Evet

Hayır

Kumbara Modeli

Hayır

Hayır

(Tablo 1’e göre Proje Sahibi, Ödül Projesi ve Bağış Projesi olmak üzere iki tür Proje oluşturabilir. Her iki Proje türü de tek seferlik bir Proje Fonlama Süresi belirlenerek oluşturulabileceği gibi, bir Proje Fonlama Süresi belirlenmeksizin Kumbara Modeli kullanılarak da oluşturulabilir.)

4.4.    Platform’da yer alan Projeler, kural olarak Ya Hep Ya Hiç Politikası’na tabidir. Bu kapsamda, Projeler’in Başarısız Proje olması durumunda, Proje Sahibi topladığı fonun tamamını Proje Destekçileri’ne iade etmekle yükümlüdür.  İstisnai olarak, Kumbara Modeli kullanılarak oluşturulan Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Bağış Projeleri; Başarısız Proje olmaları halinde dahi Ya Hep Ya Hiç Politikası’nın dışında tutulacaktır.

 

5.       ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.    Ziyaretçi, Website’ye mobil telefon, tablet, bilgisayar ve sair elektronik cihazları kullanarak erişebilir. Website’ye erişim için uygun cihazları temin etmek Ziyaretçi’nin sorumluluğundadır.

5.2.    Ziyaretçi, Website’de yer alan Website Aydınlatma ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

5.3.    Her bir Ziyaretçi, haftalık Fongogo bültenlerini takip edebilmek ve/veya Projeler’e ilişkin yapılan güncellemelerden e-posta yoluyla haberdar olabilmek için Website’de yer alan e-posta kayıt bölümünü kullanarak düzenli e-posta hizmetinden yararlanabilir.  Fongogo, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ziyaretçi’nin ön onayı olmaksızın Ziyaretçi’ye ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Ziyaretçi’ye ‘ticari elektronik iletiyi ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Ziyaretçi’nin Fongogo ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Fongogo’ya iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.

5.4.    İşbu Sözleşme kapsamında Ziyaretçi, Fongogo ve/veya başka bir üçüncü kişinin şahsi haklarına, fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan Projeler’e ilişkin resimleri, metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5.    Ziyaretçi, Fongogo’nun veya onun içerik ve ortam sağlayıcılarına, sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştiremez.

5.6.    Ziyaretçiler, Platform’dan yararlanabilmek amacıyla Fongogo’ya Üye olmak ve Websitesi’nde sunulan hizmet kapsamında Proje Destekçisi ve/veya Proje Sahibi olmak konusunda serbestlerdir. Ziyaretçi, Website’ye aşağıda şartları belirtilen şekilde üye olmakla birlikte işbu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

 

6.       ÜYELİK

6.1.    Websitesi’ne üye olabilmek için 18 (on sekiz) yaşından büyük olunması gerekmektedir. 

6.2.    Websitesi hizmetlerinden yararlanmak için gereken üyelik; Ziyaretçi’nin doğru ve güncel isim, soy isim, e-posta ve telefon numarası bilgilerini Website’de bulunan üyelik formuna girmesi ve profili için bir şifre oluşturması ile kurulur. Ziyaretçi, üyeliğini Facebook sosyal medya hesabını eşleyerek anılan verilerin buradan sağlanmasıyla da kurabilir ve işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerden yararlanabilir. Üyeliğin kurulabileceği diğer sosyal medya hesaplarının Website’ye eklenmesi ve Website’den çıkarılması Fongogo’nun inisiyatifindedir.

6.3.    Ziyaretçi, sosyal medya hesabını eşlemek dışındaki yöntemlerle Fongogo üyeliğini başlatırken bir şifre oluşturmakla yükümlüdür. Ziyaretçi bu şifreyi kendisi için oluşturmalı ve yalnızca kendisi kullanmalıdır. Şifre, üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Aksi halde oluşacak durumlardan ve ortaya çıkacak zararlardan Fongogo sorumlu olmayacaktır.

6.4.    Üyeliğin kurulması ile Ziyaretçi, işbu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya yönelik hükümlerine tabi hale gelecek ve üyeliği devam ettiği sürece Kullanıcı olarak anılacaktır.

7.       KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1.    Kullanıcı genel hakları ve yükümlülükleri bakımından işbu hükme tabi olup, Kullanıcı’nın Proje Destekçisi ve/veya Proje Sahibi olarak sahip olduğu diğer hak ve yükümlülükler bakımından işbu Sözleşme’nin 8. ve 9. maddeleri özel hüküm niteliğindedir.

7.2.    Kullanıcı, Website’de yer alan Website Aydınlatma ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

7.3.    Kullanıcı, Fongogo tarafından sağlanan hizmetlere mobil telefon, tablet, bilgisayar ve sair elektronik cihazları kullanarak erişebilir. Bu hizmetlere erişim için uygun cihazları temin etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

7.4.    Her bir Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sadece kendisi için işlem yapma hakkına sahiptir. Aynı üyelik ikinci bir kişi tarafından kullanılamaz. Aksi halde oluşacak durumlardan ve Kullanıcı’nın göreceği zararlardan Fongogo sorumlu olmayacaktır.

7.5.    Kullanıcı, Fongogo’nun yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi ya da bu kapsamda yer alan hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı Profili’ni, Kullanıcı bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan Fongogo doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın üyeliğini başkasına kullandırdığının veya devrettiğinin tespit edilmesi halinde üyeliği iptal edilir. 

7.6.    Kullanıcı dilediği zaman Kullanıcı Profili’ni doldurabilir. Platform’dan yararlanabilmek için Fongogo, Kullanıcı’dan Kullanıcı Profili’ni doldurmasını isteyebilir. Kullanıcı, burada paylaşmış olduğu bilgilerinin güncelliğini ve doğruluğunu taahhüt eder.

7.7.    Kullanıcı dilediği zaman Fongogo’ya bildirmek suretiyle üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte Kullanıcı, tekrar üyelik oluşturana kadar işbu Sözleşme’nin Ziyaretçi’ye ilişkin hükümlerine tabi olur.

7.8.    İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Fongogo ve/veya başka bir üçüncü kişinin şahsi haklarına, fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan Projeler’e ilişkin resimleri, metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9.    Kullanıcı, kendisinin Website ve Platform kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan davranışlarda bulunması halinde Fongogo’nun işbu Sözleşme’yi, 18. madde uyarınca derhal feshedebileceğini ve bu durumda Fongogo’dan hiçbir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder:

7.9.1.    Yürürlükteki mevzuata aykırı,

7.9.2.    Genel ahlak ve adaba aykırı, 

7.9.3.    Toplumu veya diğer Kullanıcılar’ı rahatsız edici,

7.9.4.    İyi niyete aykırı davranışlar. 

7.10. Kullanıcı, oluşturulan ya da destek verilen Projeler’in Proje Hedefi’ne ulaşması hususunda Fongogo’nun herhangi bir taahhüdü ve yükümlülüğü olmadığını, Website’nin ve Platform’un kullanımından doğan tüm sorumluluk ve riskin kendisi üzerinde olduğunu kabul eder.

7.11. Bir Kullanıcı kendi üyeliği kapsamında bir veya birden fazla Proje yaratarak Proje Sahibi olabileceği gibi bir veya birden fazla Proje’ye destek vererek Proje Destekçisi de olabilir. Kullanıcı’nın aynı anda hem Proje Sahibi hem Proje Destekçisi olmasının önünde bir engel yoktur. Kullanıcı’nın Proje Destekçisi ve/veya Proje Sahibi olduğu hallerde Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin ilgili 8. ve 9. maddeleri hükümlerine tabi olacaktır.

 

8.       PROJE DESTEKÇİSİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.  Proje Destekçisi, Website’de yer alan Projeler’e Platform aracılığıyla Ödül satın alarak veya bağış yaparak destek verebilir. Proje Destekçisi’nin birden fazla Proje’ye destek olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

8.2.  Proje Destekçisi, Ödül satın alabilmek veya bağış yapabilmek için Kullanıcı Profili’ne tüm bilgileri eksiksiz doldurmakla yükümlüdür. Aksi halde, Proje Sahibi ile arasında kurulacak olan sözleşmenin öncesinde kendisinden Kullanıcı Profili’ni doldurması istenebilecektir. 

8.3.  Proje Destekçisi, adının belirtilmesi veya ‘Gizli Fongogocu’ olarak anılması hususunda tercih hakkına sahiptir. Proje Destekçisi’nin Gizli Fongogocu tercihinde bulunduğu hallerde, her ne kadar sağladığı destek adı belirtilmeksizin Website’de yer alacak olsa da Proje Sahibi ile arasında ilgili sözleşmenin kurulabilmesi için Proje Destekçisi’nin kimliği, adresi, iletişim bilgileri ile sınırlı olmamak üzere bilgileri Proje Sahibi ile paylaşılabilecektir.

8.4.   Proje Destekçisi, Websitesi’ndeki Proje’ye destek olmak istediğinde Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeme yapmayı kabul etmiş sayılır. Proje Destekçisi ödeme yaparken Ödeme Sistemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacaktır. Proje Destekçisi, işbu Sözleşme’nin en güncel versiyonunda Ödeme Sistemi’nin Fongogo’nun tek taraflı kararıyla değiştirilebileceğini kabul eder. Ödeme Sistemi’nin değiştirilmesi halinde işbu Sözleşme’de yer alan şu anki yükümlülükler yeni Ödeme Sistemi kuruluşuna ait olacaktır.

8.5.  Proje Destekçisi, sunulan seçenekler arasından tercih ettiği Ödül’ü belirtilen bedel karşılığında satın alabilmek veya Proje Sahibi’ne bağışta bulunabilmek için Ödeme Sistemi üzerinden banka ve kredi kartı bilgilerini girecektir. Proje Destekçisi bunu gerçekleştirirken, kredi kartı bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. Proje Destekçisi’nin sağladığı kredi kartı bilgileri, lisanslı bir ödeme kuruluşu tarafından saklanmakta olup Fongogo tarafından kullanılmamaktadır. Proje Destekçisi’nin Kumbara Modeli kullanılarak oluşturulan bir Proje’ye destek olması halinde bu kart bilgileri düzenli periyodlarla ödeme alınması için kullanılabilecektir. 

8.6.  Websitesi’nde listelenen ve ilan edilen fiyatlar Ödül’ün satış fiyatıdır. Bu fiyat; Ödül’ün bir ürün olması halinde ürünün satış fiyatı, Ödül’ün bir hizmet olması halinde hizmet bedelidir. İlan edilen fiyatlar Websitesi’nde güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hatayla yanlış yazılan veya güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Proje Sahibi’nin Proje Destekçisi’ne bildireceği güncel fiyat kabul edilecektir.

8.7.  Proje Destekçisi, hizmet/ürün satın alma talebinin onaylanması ile ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul ve taahhüt eder. Sipariş edilmek istenen ürünün/hizmetin KDV dahil TL (Türk lirası) tutarı Proje Destekçisi tarafından onaylandıktan sonra, Ödeme Sistemi üzerinden işleme alınır. 

8.8.  Ürünün/hizmetin satış fiyatına, hizmet bedeli/satış fiyatı ve vergi dahildir. Proje Sahibi tarafından yapılabilecek indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar hizmet bedeline/satış fiyatına yansıtılır.

8.9.  Proje Destekçisi, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, Ödül siparişini onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve belirlenmişse kargo ücreti gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.10. Proje Destekçisi, Proje Sayfası’nda belirtilen Ödül’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bunlar hakkında bilgi sahibi olarak sipariş vereceğini kabul eder.

8.11. Ödül’ün bir hizmet olması durumunda; hizmetin niteliğine göre hizmet Proje Destekçisi’ne Proje Sahibi tarafından, dijital transfer yolu ile elektronik ortamda veya Proje Sayfası’nda belirtilen fiziki adreste sunulur. Ödül’ün bir ürün olması durumunda; ürünün niteliğine göre Proje Sahibi ürünü e-davet, teşekkür maili, bilet vs. gibi Ödüller’de dijital transfer yolu ile elektronik ortamda Proje Destekçisi’ne teslim ederken; diğer hallerde ürünü Proje Destekçisi’nin Proje Sahibi’ne bildirdiği fiziki adrese teslim eder.

8.12. Elektronik ortamda teslimatı gerçekleştirilecek Ödül’ün dijital transferinin teknik aksaklıklar nedeniyle gerçekleşmemesi halinde Proje Sahibi’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.13. Proje Sahibi, Proje Destekçisi’nin hizmet/ürün siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren Proje Sayfası’nda belirttiği tahmini gönderim tarihinde veya belirtilen süre zarfında edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu tarih veya süre içinde edimin ifa edilmemesi durumunda Proje Destekçisi’nin Proje Sahibi ile arasında kurulan sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

8.14.      Proje Destekçisi, destek olduğu tek seferlik Ödül Projesi’nin Başarısız Proje olması durumunda, Ya Hep Ya Hiç Politikası kapsamında Proje Sahibi ile arasında kurulan sözleşmenin sona ereceğini ve yapmış olduğu ödemenin kendisine iade edileceğini; Proje’nin aşağıda sayılanlardan biri olması halinde ise Proje Sahibi’nin kendisine 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya işlemi tevsik eden ilgili belgeyi düzenlemekle yükümlü olduğunu bilir; Fongogo’nun Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatından dolayı kendisine karşı fatura ve sair belge düzenleme yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder:

8.14.1.     Proje’nin Başarılı Proje olması,

8.14.2.     Proje’nin Bağış Projesi veya Ödül Projesi olması fark etmeksizin Kumbara Modeli kullanılarak oluşturulmuş Proje olması,

8.14.3.     Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Bağış Projesi olması.

8.15. Proje Destekçisi, satın aldığı Ödül bakımından Fongogo’nun yalnızca bir Aracı Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve Proje Sahibi’nin taahhüt ettiği ürün/hizmetin tam veya taahhüt edildiği şekilde teslim edilmemesinden dolayı Fongogo’ya herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve beyan eder.

8.16.Proje Destekçisi, satın aldığı Ödül bakımından Fongogo’nun yalnızca bir Aracı Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve Proje Sahibi’nin taahhüt ettiği ürün/hizmetin tam veya taahhüt edildiği şekilde teslim edilmemesinden dolayı Fongogo’ya herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve beyan eder.

8.17.Kumbara Modeli kullanılarak oluşturulan Projeler’de, Proje Destekçisi’nin;

8.17.1.Aksi Fongogo ve/veya Ödeme Sistemi tarafından kararlaştırılana kadar ay boyunca yapmış olduğu tüm ödemeler provizyonda kalacak olup, her ayın ilk günü bir önceki aya ait ödeme alınacaktır.

8.17.2.Destek için Ödeme Sistemi’ne belirtmiş olduğu ödeme yöntemi vasıtasıyla ödeme alınamayan hallerde, Proje Sahibi tarafından sunulan mal veya hizmetlere erişimi durdurulabilecektir.

8.17.3.Üyelik’ten çıkması halinde desteği sona erdirmek istediği durumlara ilişkin hükümler geçerli olacaktır.

8.18.Proje Destekçisi’nin, Proje Sahibi ile arasında kurulan sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 123-125. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

 

9.       PROJE SAHİBİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1.    Proje Sahibi, Platform aracılığıyla bir Proje Sayfası oluşturmak suretiyle Proje başlatabilir. Proje Sahibi’nin birden fazla Proje oluşturmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

9.2.    Proje Sahibi, Proje oluşturabilmek için Kullanıcı Profili’ne tüm bilgileri eksiksiz doldurmakla yükümlüdür. Aksi halde, Proje oluşturmadan önce kendisinden Kullanıcı Profili’ni doldurması istenebilecektir.

9.3.    Proje Sahibi, Fongogo hizmetleri dahilinde Ödül Projesi ve Bağış Projesi olmak üzere iki şekilde Proje oluşturabilecektir. Her iki Proje tipinde de tek seferlik Proje Fonlama Süresi belirlemek veya Proje Fonlama Süresi belirlemeksizin Kumbara Modeli kullanmak suretiyle destek toplanabilir. Tercih edilebilecek tüm bu Projeler’de Proje Sahibi, işbu Sözleşme ve Fongogo ile arasında kurulacak olan Proje Yayımlama Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4.    Proje Sahibi, Proje oluştururken Proje adı ve Proje Hedefi’ni belirlemekle yükümlüdür. Kumbara Modeli kullanılarak oluşturulan Projeler’de, Proje Hedefi; her bir periyot için belirlenecektir. 

9.5.    Proje Sahibi, Proje oluşturmadan önce Platform’da kullanabileceği bir banka hesabı açtırmak ve IBAN bilgilerini Proje Sayfası’nda bulunan form aracılığıyla Fongogo’ya iletmekle yükümlüdür. Proje Sahibi kullanılmakta olan banka hesap dökümlerini Proje Fonlama Süresi sonunda Proje Yayımlama Sözleşmesi’nin bedelinin belirlenmesi amacıyla Fongogo’ya sunmakla yükümlüdür. Proje’nin, Ya Hep Ya Hiç Politikası’na tabi bir Başarısız Proje olması durumunda bu banka hesap dökümlerinin sunulmasına gerek olmayacaktır. Proje Sahibi, Proje Fonlama Süresi belirlenmeksizin oluşturulan Kumbara Modeli’nde ise banka hesap dökümlerini, her periyodun son iş günü Fongogo’ya göndermeyi kabul eder.

9.6.    Proje Sahibi, Proje’sine fon sağlamak amacıyla Website’de sunulmak üzere bir Proje Sayfası oluşturacaktır. Oluşturacağı Proje Sayfası için, Proje’nin amacını, kategorisini, Kumbara Modeli kullanılmayan Projeler için Proje Fonlama Süresi’ni belirleyip; Proje’sini temsil edecek nitelikte bir görsel yükleyecektir. Proje Sahibi’nin yardım toplamak için yetkili makamların iznine tabi bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak Proje oluşturduğu hallerde bu maddede sayılanlara ilaveten 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca yetkili makamlardan aldığı izin belgesini Website’ye yüklemekle yükümlüdür. Sivil Toplum Kuruluşu’nun yardım toplamak için izne tabi olmayan kuruluşlardan olması halinde bu belgeyi yükleme yükümlülüğü doğmayacaktır.

9.7.    Proje Sahibi, Proje Sayfası’nda sunulmak üzere bir tanıtım videosu hazırlayabilecektir. Proje Sahibi, tanıtım videosunu Proje Sayfası’na yükleyebilecektir. Fongogo, video yükleme platform ve yöntemlerini ve video sürelerini değiştirme hakkını saklı tutar.

9.8.    Proje Sahibi, İnternet Kanunu’nun 2. maddesi kapsamında İçerik Sağlayıcı sıfatını haizdir. Proje Sahibi, Proje Sayfası’nda sunduğu bilgi, belge, görsel, video ve sair içeriklerin hukuka ve genel ahlaka uygunluğunu denetlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Proje Sahibi, İnternet Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul eder.

9.9.    Proje Sahibi, Proje’nin Website’de yayımlanabilmesinin ve fonlamaya açılabilmesinin Fongogo’nun onayına tabi olduğunu kabul ve beyan eder.

9.10. Proje Sahibi, Projesi’nin ‘Başarılı Proje’ olması halinde Fongogo ile arasında ayrıca belirlenecek olan bedeli Fongogo’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ya Hep Ya Hiç Politikası’ndan istisna tutulan Projeler bakımından Proje Başarısız Proje olsa dahi, elde edilen fon tutarı üzerinden belirlenecek olan bedel Fongogo’ya ödenecektir.  

9.11. Proje Sahibi; Ya Hep Ya Hiç Politikası kapsamında olan Proje’sinin Başarısız Proje olması halinde topladığı fonun Proje Destekçileri’ne kesintisiz olarak iade edileceğini ve bundan dolayı Fongogo’dan ve/veya Proje Destekçileri’nden herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder. 

9.12. Proje Sahibi, Ödül Projesi’nde sağladığı Ödüller’i hukuka ve genel ahlaka aykırı olmayacak şekilde dijital hizmet, fiziksel ürün, deneyim ve sair nitelikte belirleyebilecektir. Belirlenecek Ödül, Proje Yayımlama Sözleşmesi Ek 1’inde belirtilen Proje’ye konu olması yasak ürünlerden olmamalıdır.  

9.13. Proje Sahibi, hizmete/ürüne ilişkin satın alma talebini aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin Proje Destekçisi’ne bildirir.

9.14. Proje Sahibi, gerekli gördüğü durumlarda, desteklenen Proje’nin tek seferlik Ödül Projesi olması halinde Proje Destekçisi’nin vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmemesi ve ödeme işleminde sorun tespit edilmesi hallerinde, hizmet/ürün satın alma işlemini durdurma hakkını saklı tutar.

9.15. Proje Sahibi siparişini aldığı Ödül’ü işbu Sözleşme’nin 8.9. maddesinde belirtilen yöntemlerle Proje Destekçisi’ne teslim eder.

9.16. Proje Sahibi, sipariş konusu ürünün tesliminin /hizmetin sunulmasının imkansızlaştığı ve Proje’nin Başarısız Proje olduğu haller saklı kalmak kaydıyla Proje Destekçisi’nin hizmet/ürün siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren Proje Sayfası’nda belirttiği tahmini gönderim tarihinde veya belirtilen süre zarfında ürünü teslim etmekle/hizmeti sunmakla yükümlüdür. Kumbara Modeli’nde ise yine Proje Sayfası’nda belirttiği periyotlarda edimini ifa etmekle yükümlüdür. Bu tarih veya süre içinde edimin ifa edilmemesi durumunda Proje Destekçisi’nin sözleşmeyi fesih hakkının saklı olduğunu kabul eder.

9.17. Proje Sahibi, Ödül’ün bir hizmet olması ve hizmetin belirli süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılan veya objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle ayıplı hizmet meydana gelmesi halinde, Proje Destekçisi’nin TKHK madde 15’te sayılan seçimlik haklarına dayanan talebini yerine getirmekle yükümlüdür. 

9.18. Proje Sahibi Ödül’ün bir ürün olması ve ürünün Proje Sahibi tarafından Websitesi’nde belirttiği süre içerisinde teslim edilmemesi veya teslim edilen ürünün objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle ayıplı satış meydana gelmesi halinde, Proje Destekçisi’nin TKHK madde 11’de sayılan seçimlik haklarına dayanan talebini yerine getirmekle yükümlüdür.

9.19. Proje Sahibi kendisine ödenecek olan hizmet/satış bedeli karşılığında Proje’sinin aşağıda sayılan Projeler’den biri olması halinde Proje Destekçisi’ne 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak fatura veya işlemi tevsik eden ilgili belgeyi düzenleyeceğini kabul eder. Kumbara Modeli kullanılarak oluşturulan Projeler bakımından Proje Sahibi, kendisine ödenen bedelin periyotları doğrultusunda fatura düzenleyecektir. 

9.19.1.Proje’nin Başarılı Proje olması,

9.19.2.Proje’nin Bağış Projesi veya Ödül Projesi olması fark etmeksizin Kumbara Modeli kullanılarak oluşturulmuş Proje olması,

9.19.3.Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Bağış Projesi olması.

9.20. Proje Sahibi’nin, Proje Destekçisi ile arasında kurulan sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 123-125. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. 

9.21. Proje Sahibi’nin Website’ye yüklediği Proje, FSEK kapsamında eser niteliğinde ise ve her halükarda Proje’ye ilişkin paylaşılan görsel, işitsel vb. materyaller bakımından Proje Sahibi, esere ilişkin mali ve manevi hakların münhasıran sahibi ya da bu hakları kullanmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.    FONGOGO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1. Fongogo, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 26.08.2015 Tarihli ve 29457 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

10.2. Fongogo, Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olup hizmet/ürün satın alma faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik elektronik ticaret ortamını sağlamak ile yükümlüdür.

10.3. Fongogo, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

10.4. Fongogo, Websitesi üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak Fongogo’nun bu konularda herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

10.5. Fongogo, Proje Sahibi’ne ilişkin bilgilerin Proje Sayfası’nda gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkanları sağlamakla yükümlüdür.

10.6. Fongogo kendisine ödenecek olan Proje Yayımlama Sözleşmesi’nin bedeli karşılığında Proje Sahibi’ne 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak fatura düzenleyeceğini kabul eder. Kumbara Modeli kullanılarak oluşturulan Projeler bakımından Fongogo, kendisine ödenen bedelin periyotları doğrultusunda fatura düzenleyecektir.

10.7. Fongogo, Websitesi’nin içeriğini ve kullanım şeklini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.  Fongogo halihazırda ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir. Söz konusu değişiklikler Fongogo tarafından Kullanıcı’ya/Ziyaretçi’ye bildirilecektir. Ücretsiz kullanılan servislerin ücretli hale getirilerek Kullanıcı’nın/Ziyaretçi’nin kullanımına sunulmasından önce Kullanıcı’dan/Ziyaretçi’den bu hususta bir onay alınacaktır.

10.8. Fongogo, Websitesi’nin amacı ve niteliğine aykırı düşecek şekilde üyelik başvurusu yapanların üyelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.

10.9. Fongogo, Proje Sahibi tarafından oluşturulan Proje başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar. 

10.10.  Fongogo, Kullanıcılar arasındaki iletişime dahil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve sair taleplerin muhatabı olmayacaktır. Fongogo, kendisine sağlanan bilgi, belge ve sair materyallerin gerçeği yansıttığını ve hukuka uygun olup olmadığını yalnızca ilk bakışta görülebilecek eksik, yanlış beyanlar; hukuka, örf-adete ve genel ahlaka aykırı hususlar açısından kontrol etmektedir ancak sağlanan bilgi ve belgelerin bu özelliklerde olduğunu taahhüt etmemektedir. Dolayısı ile Kullanıcı bunlara dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce diğer Kullanıcılar’ın Websitesi’ne yükleyecekleri bilgi, veri ve diğer materyalin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını veya yasadışı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olup bu sebepten karşılaşacağı herhangi bir zarar sebebiyle Fongogo’ya karşı her ne ad altında olursa olsun bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.11.  Fongogo, hizmete/ürüne ilişkin satın alma talebini aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin Proje Destekçisi’ne bildirir.

 

11.    SORUMSUZLUK

11.1. Websitesi’nde yer alan bağlantılar, reklamlar ve benzeri içerikler Fongogo tüzel kişiliğinden bağımsız gerçek veya tüzel kişilerce sağlanmaktadır. İnternet Kanunu’nun 2’nci maddesinde bulunan tanımlara dayanarak Fongogo, Website bakımından İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz değildir. İnternet Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca Fongogo, Website kapsamında Yer Sağlayıcı konumunda bulunmakta dolayısıyla Projeler’den sorumlu olmayıp yalnızca uygunsuz içeriklere yönelik talepleri denetlemekte ve içerikleri değerlendirmektedir.

11.2. Fongogo, Proje Sahibi tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik veya içeriğe konu ürün veya hizmetlerle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

11.3. Fongogo, yürürlükteki kanunlar uyarınca müsaade edildiği sürece, Websitesi’nin ve Fongogo hizmetlerinin kullanımıyla ilgili olarak, Kullanıcılar’ın ve/veya Ziyaretçiler’in, herhangi bir üçüncü şahsın, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

11.4. Fongogo herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, sistemde teknik bakım, onarımlar, güncellemeler gerçekleştirebilir veya uygulamayı tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Fongogo’nun Kullanıcılar’a, Ziyaretçiler’e veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

11.5. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Fongogo’nun sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

11.6. Fongogo; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, serverların zarar görmesi, sisteme sızılması, hacklenmesi gibi Fongogo’dan kaynaklanmayan mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.

 

12.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI

12.1. Websitesi aracılığıyla Ziyaretçiler’e ait dolaşım verileri yürürlükteki güncel mevzuata ve KVKK’ye uygun olarak işlenmektedir. Buna ilişkin Fongogo’nun sorumluluğunda olan gerekli aydınlatma Websitesi’nde Ziyaretçi’nin karşısına çıkmaktadır.

12.2. Fongogo tarafından sunulan hizmetler dolayısıyla Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, Kullanıcı Profili’nin oluşturulması ile yürürlükteki güncel mevzuata ve KVKK’ye uygun olarak işlenmektedir. Buna ilişkin Fongogo’nun sorumluluğunda olan gerekli aydınlatma üyelik formunun doldurulmasında önce Kullanıcı’nın karşısına çıkmaktadır.

12.3. Fongogo; Kullanıcı’ya/Ziyaretçi’ye ait işlemekte olduğu kişisel verileri üçüncü kişilerle KVKK’ye uygun olarak paylaşabilecektir.

12.4. Kullanıcı’nın/Ziyaretçi’nin Websitesi’ni ziyaret ettiği süre boyunca, “cookie” olarak da adlandırılan çerezler Websitesi’nde yer alan Çerez Politikası’na tabidir. Kullanıcı/Ziyaretçi bu Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

 

13.    BİLDİRİMLER

13.1. İşbu Sözleşme uyarınca Fongogo’ya yapılacak olan bildirimler  info@fongogo.com üzerinden elektronik posta gönderilerek gerçekleştirilecektir. 

 

14.    TEMLİK VE NAKİL

14.1. Fongogo, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Websitesi içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

 

15.    SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ

15.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

16.    DELİL SÖZLEŞMESİ

16.1. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafta, taraflara ait defterlerin, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularda tutulan sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.    UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

17.1. İşbu Sözleşme hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

18.    FESİH

18.1. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Bunun tek istisnası, Proje Sahibi’nin hali hazırda bir Proje oluşturmuş olması ve bu Proje’nin Platform’da yayımlanmaya devam ettiği durumlardır. Böyle bir durumda Proje Sahibi, Proje devam ettiği sürece işbu Sözleşme’yi feshedemeyecek, eşit işlem ilkesi gereği projeyi platformdan kaldırma kararı Fongogo’ya ait olacaktır. Aksi halde, Fongogo Proje Hedefi kadar cezai şart talep edebilecektir. Fongogo’nun fazlaya ilişkin hakları saklıdır.

18.2. Kullanıcı’nın/Ziyaretçi’nin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde Website’nin ve Platform’un kullanımı derhal durdurulmalıdır.

18.3. Fongogo, Kullanıcılar’ın/Ziyaretçiler’in işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeleri durumunda Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir.