KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

WEBSİTESİ ÜYELİK FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Fongogo Kitlesel Fonlama Platformu (“Biz”, “Veri Sorumlusu”, “Fongogo”) olarak, sizlerin  https://www.fongogo.comalan adlı internet sitemiz (“Websitesi”, “Websayfası”) üzerinden Fongogo hesabı (“Üyelik”) oluşturmanıza ilişkin sizleri (“Üye”) kimliğimiz, Üyelik oluşturulurken hangi verileri işlediğimiz, işleme amaçlarımız, verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz: 

 • Veri Sorumlusu: Cumhuriyet Cad. No.40/3 Elmadağ, Şişli/İstanbul merkezinde kurulu, 883556 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi 

Üye olmanız sırasında işlenen kişisel verileriniz; 

●  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, 

●  doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

●  işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve,

●  hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.
 

Fongogo Tarafından İşlenen Veri Türleri:

 • Kimlik Bilgileri: Fongogo, Üyeler’inin ad, soyad, T.C. kimlik/pasaport numarası, doğum tarihi, cinsiyet bilgilerini Websitesi’ndeki üyelik ekranı üzerinden otomatik yollarla işlemektedir. 
 • Fongogo,  www.facebook.com (“Facebook Hesabı”) hesap bilgileriyle giriş yapmak isteyen Üyeler’inin ise ad, soyad bilgilerini, Facebook Hesabı tarafından aktarılarak Websitesi’ndeki üyelik ekranı üzerinden otomatik yollarla işlemektedir.
  1. Fongogo; ad-soyad verisini üyelik sözleşmesinin kurulması için; doğum tarihi verisini üye olmak isteyen kullanıcı ile üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli taraf ehliyetini haiz olup olmadığının tespitinde bu bilgilerin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Veriler herhangi bir 3. kişiye aktarılmamaktadır.
  2. Fongogo; kimlik numarası verisini, ödül satışı yapacak Üyeler’in taraf olacağı mesafeli satış sözleşmesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu m.230 uyarınca düzenlenecek faturada bu bilginin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veri herhangi bir 3. kişiye aktarılmamaktadır.
  3. Fongogo; cinsiyet verisini, anonimleştirme yoluyla üyelerin cinsiyete göre dağılımının analiz edilmesinde meşru menfaatinin bulunması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veri herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.
 • İletişim Bilgileri: Fongogo, Üyeler’inin e-posta adresi, telefon numarası ve adres bilgilerini Websitesi’ndeki üyelik ekranı üzerinden otomatik yollarla işlemektedir. 
 • Fongogo, Facebook Hesabı bilgileriyle giriş yapmak isteyen Üyeler’inin ise e-posta bilgilerini, Facebook Hesabı tarafından aktarılarak Websitesi’ndeki üyelik ekranı üzerinden otomatik yollarla işlemektedir.
  1. Fongogo; e-posta adresi ve telefon numarası verilerini Üye’nin yayınladığı proje ile ilgili gelişmelerde gerekli iletişimin sağlanmasında meşru menfaatinin olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veriler herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır. 
  2. Fongogo; adres verisini, ödül satışı yapacak Üyeler’in taraf olacağı mesafeli sözleşmede 213 sayılı Vergi Usul Kanunu m.230 uyarınca düzenlenecek faturada bu bilginin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veri mesafeli sözleşmenin tarafına aktarılmaktadır.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fongogo, Üyeler’inin Üyelik hesaplarında kullanmak istedikleri profil görseli bilgisini Websitesi’ndeki üyelik ekranı üzerinden otomatik yollarla işlemektedir.
 • Fongogo, Facebook Hesabı bilgileriyle giriş yapmak isteyen Üyeler’inin ise Facebook Hesabı profil görseli bilgisini, Facebook Hesabı tarafından aktarılarak Websitesi’ndeki üyelik ekranı üzerinden otomatik yollarla işlemektedir.
  1. Fongogo; profil görseli verisini, Üye’nin yayınladığı proje ile ilgili diğer kullanıcılar ile etkileşimine katkıda bulunmasında meşru menfaatinin olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veri mesafeli sözleşmenin tarafına aktarılmaktadır.
 • Diğer: Fongogo; Üyeler’inin, Üyelik hesaplarında görünmesini istedikleri  www.facebook.com  www.twitter.com  www.instagram.com  www.linkedin.com  www.google.com hesap alan adı ve kişisel internet sitesi alan adı bilgilerini, Websitesi’ndeki üyelik ekranı üzerinden otomatik yollarla işlemektedir.
  1. Fongogo; bu bilgileri, Üyeler’in yayınladığı projeler ile ilgili diğer kullanıcılar ile etkileşimine katkıda bulunmasında meşru menfaatinin olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veri herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır. 
 • Diğer: Fongogo; Üyeler’inin Üyelik hesaplarında diğer kullanıcılara görünmesini istedikleri proje hikayesi bilgisini, Websitesi’ndeki üyelik ekranı üzerinden otomatik yollarla işlemektedir.
  1. Fongogo; proje hikayesi bilgisini, Üye’nin yayınladığı proje hakkındaki özet bilginin diğer kullanıcıların görüntülemesine izin vererek platform aktivitesinin artmasında meşru menfaatinin olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veri herhangi bir 3. kişiye aktarılmamaktadır. 

* Fongogo, Websitesi üzerinden Üye’nin bir ödeme gerçekleştirdiği herhangi bir işlem bakımından, Üye’nin kart bilgilerini kullanılan güvenlik sertifikaları sayesinde şifrelenmiş bir şekilde yetkili ödeme hizmeti sağlayıcısı aracı kuruluşuna aktarmakta, Üye’nin tercihine bağlı olarak yine yetkili ödeme hizmeti sağlayıcısı aracı kuruluş nezdinde güvenli bir şekilde saklamaktadır.

*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında Fongogo’ya başvurarak sahip olduğunuz aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve imha işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@fongogo.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Cumhuriyet Caddesi No.40/3 Elmadağ, Şişli/İstanbul adresine elden teslim etmek veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.